ORUŽJE

Oružje može biti bilo koji predmet koji može poslužiti za nanošenje ozleda, onseposobljavanje, oduzimanje života živih bića ili uništenje imovine ili drugih materijalnih dobara. Osnovna podjela oružja je: vatreno oružje, hladno oružje, zračno oružje, rasprskavajuće oružje i oružje sa tetivom.

RUKOVANJE I UPOTREBA VATRENOG ORUŽJA

Upotreba vatrenog oružja
je posljednje sredstvo koje Čuvar-Zaštitar može upotrijebiti pri vršenju poslova Fizičke Zaštite.

Upotreba smrtonosne fizičke sile ili vatrenog oružja protiv jednog lica od strane čuvara opravdat će se pod sledećim okolnostima:

OSNOV0NA PODJELA ORUŽJA:


Vatreno oružje predstavljaju sve vrste pušaka. pištolja, revolvera, kao i sve vrste naprava koje pod pritiskom barutnih gasova izbacuju kroz cijev zrno, kuglu, sačmu ili druge projektile.

Hladno oružje predstavljaju bodeži, kamen, mačevi, sablje, bajoneti, naprave koje ozazivaju elektro šokove, bokseri i svi predmeti pogodni za nanošenje povreda kada se nose na javnom mjestu.

Registrovano oružje je je oružje za koje je izdato odobrenje za držanje ili oružni list.

Pismeni izvještaj o upotrebi smrtonosne sile podnosi Zaštitar svom predpostavljenom u agenciji gdje je angažovan na zaštitarskim poslovima.

Vazdušno (zračno) oružje predstavljaju sve vrste pušaka, pištolja revolvera i druge naprave koje pod pritiskom vazduha izbacuju kroz cijev zrno, kuglu sačmu i druge projektile a čijim ispaljivanjem se stvara količina energije dovoljna za nanošenje povreda.

Kratko vatreno oružje je oružje čija cijev nije duža od 30cm a ukupna dužina ne prelazi 60cm.

Snajper je optički nišan za oružje

Da bi došlo do opaljenja kod serijskih proizvedenih pištolja marke GLOCK, pritisak na obaraču mora biti 2,5 kg.

Krivično djelo je protiv-pravno djelo koje je zakonom propisano kao krivično djelo čija su obilježja propisana zakonom i za koje je propisana krivična pravna sankcija.

Rasprskavajuće oružje predstavljaju sve vrste bombi, mina, granata i drugih naprava opremljenih sa eksplozivnom materijom ili detonatorom, kod kojih dolazi do oslobađanja energije i njihovog rasprskavanja.

Oružje kao i djelove za oružje može nabaviti samo lice na čije ime odobrenje glasi. Agencije za zaštitu ljudi i imovine dužni su organizovati periodičnu provjeru sposobnosti rukovanja vatrenim oružjem kao i provjeru zrdavstvene i psihofizičke sposobnosti svojih uposlenika. Četvrto osnovno ili glavno pravilo sigurnosti pri rukovanju vatrenim oružjem glasi: Budi siguran šta je meta i šta se nalazi iza mete.


Vatreno oružje , municija za puške sa olučenim cijevima, pištolji i revolveri mogu se nabaviti samo na osnovu odobrenja Policijske Uprave nadležnog Kantonalnog Ministarstva Unutrašnjih Poslova na čijem područji podnosilac zahtjeva ima prebivalište, odnosno sjedište.

Čuvari odnosno Zaštitari, oružje i municiju koja im je povjerena mogu nositi samo za vrijeme dok obavljaju poslove zaštite i isto ne smiju iznositi van objekta ili područja koje se osigurava.

Automatsko oružje je oružje kod kojeg je jednokratnim pritiskom na obarač moguće ispaliti više metaka.

Osnove vještine streljaštva su:

Djelovi metka su:

Polu-automatsko oružje  je oružje koje je nakon ispaljenja svakog metka ponovo spremno za ispaljenje i kod kojeg je iz cijevi jednokratnim pritiskom obarača moguće ispaliti jedan metak. Agencija koja obavlja poslove Fitičke Zasštite može posjedovati vatreno oružje kratke cijevi za najviše jednu polovinu svog osoblja a koje će Zaštitari nositi za samoodbranu. Čuvari/Zaštitari nose oružje na osnovu potvrde za nošenje oružja koju im izdaje Agencija. Linija nišanjenja je zamišljena linija od oka strijelca kroz zadnji preko prednjeg nišana sve do nišanske tačke na meti.

Sa Oružjem i municijom mora se postupati sa naročitom pažnjom što po podrazumjeva:


Pod pojmom "stav za gađanje" podrazumjeva se : Položaj strijelca pri izvođenju gađanja.

Upotreba ozbiljne fizičke sile ili vatrenog oružja od strane zaštitara smatra se Upotrebom Smrtonosne Sile.

Oružje i municija moraju se čuvati tako da nisu dostupni fizičkom licu koje nije ovlašteno posjedovati ga a naročito djeci, zaključani i odvojeni u metalnom ormaru ili sefu, koji se ne mogu otvarati alatom uobičajne upotrebe.

Rukovanje vatrenim oružjem je vještina. Zabranjeno je nošenje vatrenog i vazdušnog oružja na javnim vjerskim, sportskim okupljanjima, JZU, ugostiteljskim objektima is slično. Prilikom upotrebe vatrenog oružja Čuvar/Zaštitar neće ispaliti metak upozorenja.

Osnovi koji isključuju postojanje krivičnog djela su:


Djelo učinjeno u "krajnjoj nuždi" nije krivično djelo.

Zaštitar/Čuvar može upotrijebiti smrtonosnu silu prema licu koje pruža otpor samo u nužnoj odbrani.

Upotreba vatrenog oružja od strane zaštitara smatra se upotrebom smrtonosne sile.

Savladanje pasivnog otpora lica golim rukama od strane zaštitara u krivično-pravnom smislu biće tretirano kao djelo malog značaja ili beznačajno djelo.