Pitanja iz Tehničke zaštite:

ISPITNA PITANJA IZ OBLASTI “UPOTREBA SRESTAVA I UREĐAJA TEHNIČKE ZAŠTITE”

samo za polaznike Tehničke Zaštite


 1. Tehnička zaštita prema zakonu predstavlja:
  1. Zaštitu ljudi i imovine Tehničkim Sredstvima i Opremom koja je namjenjena za te potrebe
  2. Zaštitu samo imovine Tehničkim Sredstvima i Opremom koja je namjenejna za te potrebe, osim sistema vatrodojave koji je reguliran zakonom o zaštiti od požara i zakonom o prostornom planiranju i korištenju zemljišta na nivou FBIH.
  3. Zaštitu ljudi i imovine Tehničkim Sredstvima i Opremom koja je namjenjena za te potrebe, osim sistema vatrodojave koji je reguliran zakonom o zaštiti od požara i zakonom o prostornom planiranju i korištenjz zemljišta na nivou FBIH.
 2. Ko ne pripada poslovima ugradnja Sistema Tehničke Zaštite:
  1. pripremni radovi (bušenje otvora, postavljanje nosaša instalacija I sl.)
  2. ugradnja uređaja i opreme
  3. programiranje, podešavanje (parametriranje) i ispitivanje sistema tehničke zaštite te njegovo puštanje u probni rad
 3. Lica koja izvode pripremne radove moraju imati certifikat :
  1. Tehničke Zaštite
  2. Fizičke Zaštite
  3. ne moraju imati certifikat
 4. Sistem tehničke zaštite mora se održavati u ispravnom stanju, a servisirati:
  1. najmanje jednom u godini
  2. najmanje jednom mjesečno
  3. po potrebi
 5. Kada obavljate poslove tehničke zaštite morate ( što je netačno ):
  1. morate nositi uniformu sa oznakama agencije čiji ste uposlenik
  2. morate imati istaknutu službenu iskaznicu na uniformi
  3. nemorate kod sebe imati radni nalog
 6. Radni nalog na osnovu kojeg se mogu obavljati samo poslovi Tehničke zaštite nalazi se:
  1. u agenciji kod odgovornog lica ili dežurnog lica u dojavnom centru agencije
  2. samo kod vas na objektu gdje izvodite date poslove
  3. nije propisano
 7. TEHNIČKI PREGLED sistema tehničke zaštite podrazumijeva (što je nateačno):
  1. provjeru ispravnosti i funkcionalnosti svih uređaja i opreme koji čine sistem tehničke zaštite
  2. provjeru usklađenosti sistema tehničke zaštite sa projektom, odnosno skicom
  3. provjeru obučenosti osoblja, samo ako nema korsiničkih upustava za rukovanje
 8. Podešavanje (prametriranje) uređaja i opreme vrši se u skladu :
  1. spostvenom znanju vas zaštitara tehničke zaštite
  2. samo u skladu projektne dokumentacije sistema tehničke zaštite
  3. projektne dokumentacije i upustva proizvođača
 9. Ugradnja instalacija sistema tehničke zaštite počinje sa:
  1. postavljanjem kablovskih polica i instalacionioh cijevi
  2. polaganjem i učvršćivanjem električnih vodova na kablovske police i instalacione cijevi
  3. nije zakonski definisano
 10. Projektna dokumentacija sistema tehničke zaštite izvedena je:
  1. isključivo kao projekat izvedbenog stanja
  2. kao projekat ili skica (crtež) izvedbenog stanja
  3. nije propisano već kako se dogovore stranke
 11. Projektnu dokumentaciju sistema tehničke zaštite može imati:
  1. samo agencija koja izvodi radove ugranje ili održavanja sistema tehničke zaštite
  2. samo pravno ili fizičko lice za čiji interes se obavljaju poslovi tehničke zaštite
  3. nije propisano, jer nije bitno za sigurnost
 12. Vi cettificirani zaštitari tehničke zaštite zaposleni u agenciji koja ugrađuje, održava ili servisira sistem tehničke zaštite, možete imati uvid samo u:
  1. orginal projekt ili skicu (crtež) izvedbe sistema tehničke zaštite
  2. ovjerenu kopiju orginal projekta ili skicu (crtež) izvedbe sistema tehničke zaštite
  3. djelove, kopiju projekta ili skicu (crtež ) zaduženih od agencije po propisanioj proceduri
 13. Tehnička sredstva i oprema za obavljanje poslova tehničke zaštite moraju imati: (što je netačno)
  1. odgovarajući certifikat proizcođača kojim se potvrđuje da ta sredstva i oprema zadovoljavaju odgovarajuće međunarodne standarde (ISO 9001 i dr.)
  2. da je bezopasna po okolinu
  3. nemogu biti domaćeg porijekla i ako imaju odgovarajući standard ( ISO 9001 i dr. )
 14. Provođenje Tehničke Zaštite podrazumijeva:
  1. samo ugradnju sistema tehničke zaštite
  2. procjenu ugroženosti, izradu sigornosnog elaborata, projektovanje, ugradnju sistema, održavanje i servisiranje
  3. isključivo projektovanje i ugradnju sistema tehničke zaštite
 15. Mehanički sistemi koji sprečavaju nedopušten pristup štićenom prostoru su: (označi netačno)
  1. kase i trezori
  2. ograde
  3. sve vrste brava
 16. Elektronski sitemi Tehničke Zaštite omogućuju ( što je netačno ) :
  1. samo da registrujue okolnosti protupravnog djelovanja u cilju otkrivanja počinioca
  2. da otkriju i brzo dojave nedopušteno stanje
  3. nadzor nad radom i budnosti čuvara zaduženog za sigurnost objekta od strane odgovornog lica
 17. Projektnu dokumentaciju sistema tehničke zaštite čine:
  1. samo projekat ili skica (crtež ) izvedbenog stanja
  2. sigurnosni elaborat i projekat ili skica (crtež) izvedbenog stanja
  3. procjena ugroženosti, sigurnosni elaborad i projekat ili skica (crtež) izvedbenog stanja
 18. Servisiranje i održavanje u garantnom roku ugrađenog sistema tehničke zaštite može izvoditi:
  1. Samo izvođač koji je ugradio sistem tehničke zaštite
  2. Druga agencija kada to zahtjeva vlasnik objekta
  3. Nije regulisano zakonskim ili podzakonskim aktom
 19. Na temelju pisanog naloga nadležnog tijela uprave u slučajevima kada je potrebno preduzeti posebne mjere sigurnosti, agencija ili zaštitarska služba dužna je:
  1. obavijstiti pravno ili fizičko lice o isključenju sredstava
  2. tražiti saglasnost pa isključiti tehnička sredstva (iz čl.4 Pravilnika)
  3. isključiti tehnička sredstva i odmah obavijestiti o razlozima i trajanju isključenja sredstava pravno ili fizičko lice za koje je ugradila tehnička sredstva
 20. U dojavnom centru u toku od 24 sata , stalno mora biti prisutna osoba koja je:
  1. Samo zaposlenik sa certifikatom tehničke zaštite
  2. Zaposlenik sa certifikatom Tehničke Zaštite ili Odgovornog lica koji ima znanje i iskustvo da prilikom prispjeća alarmnog signala preduzme odgovarajuće mjere i postupke
  3. Zaposlenik sa znanjem i iskustvom koji prilikom prispijeća alarmnog signala može preduzeti odgovarajuće mjere i postupke
 21. Kada na prijemnik signala u dojavnom centru stigne signal greške na sistemu, koliko vremena imamo na raspolaganju da otklonimo nedostatak:
  1. najviše 12 sati
  2. koliko je neophodno za datu situaciju
  3. najduže 6 sati
 22. Internim aktom vlasnik agencije utvrđuje način i korištenja:
  1. samo projekta izrade i ugradnje sistema tehničke zaštite
  2. nemora, a može pravno regulisati (po nahođenju vlasnika )
  3. zaštite projekta izrade i ugradnje sistema tehničke zaštite, te prijemnih signala
 23. Prijemnik signala sa pripadajućom opremom minimalno automatsko-vremenski evidentira prijem signala i to (čl. 13 pravilnik):
  1. samo alarma, uključivanja i isključivanja , grešaka i preduzete radnje
  2. samo alarma, provjera , servisi i greška
  3. alarma, uklučivanja i isključivanja, provjera, servis, grešaka i preduzeze radnje
 24. Na sistemu tehničke zaštite, izveden prije stupanja ovog pravilnika, primjenjuju se:
  1. odredbe ovog pravilnika koje se odnose na održavanje i servisiranje sistema tehničke zaštite do rekonstrukcije
  2. odredbe predhodnog pravilnika sistema tehničke zaštite
  3. isključivo samo odredbe novog pravilnika sistema tehničke zaštite
 25. Redosled prstenova zaštite kod koncepta štićemka ljudi i imagine, po modulu “IZVANA PREMA UNUTRA”:
  1. perimetarska , vanjska prostrna, periferna, unutarnja prostrna i zaštita štićenog predmeta
  2. periferna, perimetarska , unutarnja prostorna i zaštita štićenog prostora
  3. vanjska prostorna, perimetarska , vanjska, unutarnja prostorna i zaštita štićenog predmeta
 26. Osnovnu strukturu elektronskih (aktivnih) sigurnosnih sistema čine:
  1. ULAZNI ELEMENT – CENTRALNI ELEMENT – IZLAZNI ELEMENT
  2. Detektori ili javljači, alarmna centrala ili centralni uteđaj
  3. samo ULAZNI i IZLAZNI ELEMENT
 27. Osnovni cilj sistema za dojavu napada – protuprepadni sistem, je da omogući direktno aktiviranje sistema u toku napada od strane:
  1. zaštitara čuvara
  2. Zaposlenika – radnika
  3. napadača
 28. Ko ne čini ulazni element sistema za dojavu napada – protu prepadnog sistema:
  1. detektor šuma, pokreta, lomljenja stakla i sl.
  2. Painc taster
  3. metal detektorska vrata
 29. Ulazni elementi kontrole pristupa čine (zaokruži netačno):
  1. kodirane brave
  2. elektronički bezkontaktni čitači
  3. metal detektroska vrata
 30. Biometriska identifikacija koristi sledeće metode očitanja (zaokruži netačno):
  1. detekcijom bezkontaktne kartice
  2. identifikacija detekijom otiska prsta
  3. detekcija geometrije ruke, odnosno cijelog dlana
 31. Centralni uređaj sistema kontrole pristupa ( zaokruži netačno ):
  1. mora biti smješten u najčuvaniji dio štićenog prostora
  2. nemora imati rezervno napajanje
  3. nesmije biti vidljim posjetiocima ili klijentima štiećenog prostora
 32. Izlazni elementi kontrole pristupa su:
  1. električne brave
  2. sistem video nadzora
  3. bežični protuprepadni taster
 33. Elementi sistema video nadzora su:
  1. video kamera , uređaj za obradu signala, uređaj za snimanje, video monitor, prenosni medij
  2. samo video kamera, uređaj za obradu signala, video monitor , prenosni medij
  3. samo video kamera, video monitor i prenosni medij
 34. Uređaj za obradu signala u sisteme videonadzora omogućava ( što je netačno ):
  1. da sliku sa svake od priključenih kamera zaustavi i zadrži na monitoru
  2. jednom video monitoru prikaz više slika sa razlićitaih kamera
  3. da snima sve signale(slike) prispjele od priključenih kamera
 35. Prednosti primjene sistema video nadzora su: (zaokruži netačno)
  1. uštede na troškovima fizičke zaštite
  2. manja pouzdanost sistema zaštite u cijelini
  3. jednostavan nadzor i upravljanje uređajima i procesima
 36. Savremene video kamere određuju sledeći parametar: (što je netačno)
  1. osjetljivost kamere
  2. rezolucija
  3. marka proizvođača
 37. Za postizanje kvaliteta slike na zaslonu video monitora važno je podesiti
  (što je tačno):
  1. završnu impedenciju prema poziciji video monitora u sistemu video nadzora
  2. samo prema naponu napajanja električnom energijom
  3. prema vrsti kabla koji prenosi signal
 38. Koaksijalni kabal u sistemu prenosa signala kod video nadzora zbog gubitaka u prenosu, pogodan je za prenos signala na udaljenostima manjim od:
  1. 6000m
  2. 600m
  3. 60m
 39. Prenos video signala u sistemu video nadzora može se vršiti ( što je netačno) :
  1. koaksijalnim kablom
  2. optičkim, koaksijalnim telefonskim kablom
  3. bilo kojom vrstom kabla
 40. U slučaju pojave požara npr u dojavnom centru zapalio se računar, isti će te najuspješnije gasiti:
  1. Aparatom za gašenje požara punjen sa “Ph”
  2. Aparatom za gašenje požara punjen sa “S”
  3. Aparatom za gašenje požara punjen sa “CO2”
 41. Aparat za gašenjem požara punjen sa “Ph” ne može se koristiti za gašenje požara:
  1. klase “A”
  2. početnih požara klase “B”
  3. klase “E”
Online Testovi

Online test

test iz oblasti Tehničke Zaštite