Pitanja iz Fizičke Zaštite
 1. POSLOVI FIZIČKE ZAŠTITE SU:
  1. obilazak-ophodnja štićenog prostora
  2. ulično patroliranje
  3. osiguranje premijera Federacije
 2. OVLAŠTENJE ČUVARA JE:
  1. pretres lica vozila i prtljaga
  2. zabrana pristupa - ograničenja kretanja
  3. hapšenje
 3. DEFINICIJA FIZIČKE ZAŠTITE JE:
  1. zaštita ljudi i imovine raspoloživom opremom i tehničkim sredstvima
  2. zaštita ljudi i imovine vatrodojavnim sistemima i drugim sredstvima
  3. zaštita ljudi i imovine od uništenja, oštećenja, krađe i drugih oblika štetnog ili opasnog djelovanja na zdravlje i život ljudi odnosno na imovinu
 4. UTVRĐIVANJE IDENTITETA MOŽE SE VRŠITI POMOĆU SLEDEĆIH ISPRAVA:
  1. rodni list
  2. zdrastvena knjižica
  3. index
 5. Dali Čuvar može upotrijebiti sredstvo prinude u slučaju nepostupanja po njegovoj izdatoj naredbi?
  1. da
  2. kad njegov starješina procjeni da je potrebno
  3. ne
 6. KO PROPISUJE OBLIK I SADRŽAJ SLUŽBENE ISKAZNICE
  1. Federalni ministar Unutrašnjih poslova
  2. Kantonalni ministar Unutrašnjih poslova
  3. odgovorna osoba Agencije
 7. ČUVAR TREBA DA UPOTRIJEBI SILU PRI SPROVOĐENJU ZAKONA:
  1. maksimalnu silu
  2. minimalnu silu
  3. nikakvu silu
 8. MJERA UPOZORENJA ISKAZUJE SE:
  1. blažim tonom uz oslovljavanje
  2. povišenim tonom bez oslovljavanja
  3. blažim tonom bez oslovljavanja
 9. SVAKA UPOTREBA SILE KOJA REZULTIRA POVREDU OSOBE MORA BITI DETALJNO OPISANA U :
  1. službenoj zabilješci
  2. pismenom izvještaju
  3. posebnoj informaciji
 10. OGRANIČENJE KRETANJA JE RADNJA
  1. represivnog karaktera
  2. preventivnog karaktera
  3. reaktivnog karaktera
 11. POSLOVI FIZIČKE ZAŠTITE SU:
  1. ulično patroliranje
  2. osiguranje osoba - lično osiguranje Bodyguard
  3. osiguranje objekata međunarodnih organizacija
 12. OVLAŠTENJE ČUVARA JE:
  1. pretres lica vozila i prtljaga
  2. zadržavanje
  3. upotreba tuđeg sredstva veze
 13. UTVRĐIVANJE IDENTITETA MOŽE SE IZVRŠITI POMOĆU:
  1. zdravstvene knjižice
  2. poznatih i pouzdanih svjedoka
  3. rodni list
 14. ČUVAR MOŽE KORISTITI SILU DA BI:
  1. pokazao svoj autoritet i autoritet agencije
  2. zaustavio potencijalnu opasnost i nezakonito ponašanje
  3. opravdao zarađenu platu
 15. MJERA NAREĐENJA ISKAZUJE SE:
  1. povišenim tonom uz oslovljavanje
  2. blažim tonom bez oslovljavanja
  3. povišenim tonom bez oslovljavanja
 16. SLUŽBENU ISKAZNICU IZDAJE:
  1. agencija
  2. Kantonalni organ Unutrašnjih poslova
  3. Federalni ministar Unutrašnjih poslova
 17. Agencija koja obavlja poslove Fizičke Zaštite može posjedovati Vatreno Oružje kratke cijevi za:
  1. sve zaposlene čuvare
  2. jednu četvrtinu svog osoblja
  3. jednu polovinu svog osoblja
 18. Agencija koja obavlja poslove Fizičke Zaštite izvan mjesta sjedišta Agencije obavezna je osnovati produžnicu ukoliko ima pored odgovarajućih i tehničkih sredstava i opreme:
  1. najmanje pet certifikaovanih lica
  2. najmanje sedam certifikovanih lica
  3. najmanje deset certifikovanih lica
 19. MJERA NAREĐENJA JE OBAVEZUJUĆA ZA ONOG KOME SE IZDAJE:
  1. da
  2. ne
  3. zavisno od odgovorne osobe agencije
 20. Dali je dozvoljeno Čuvarima Utvrđivanje Identiteta izvan objekta i prostora kojeg štiti?
  1. da, ukoliko to traži policija
  2. da
  3. ne
 21. POSLOVI FIZIČKE ZAŠTITE SU:
  1. osiguranje javnih skupova - redarska služba
  2. osiguranje objekata Vlade
  3. ulično patroliranje
 22. OVLAŠTENJE ČUVARA JE:
  1. pretres lica, vozila i prtljaga
  2. upotreba tuđeg sredstva veze i saobraćaja
  3. izdavanje upozorenja
 23. DALI JE ČUVAR DUŽAN DATI SVOJE IDENTIFIKACIONE PODATKE OSOBI KOJOJ JE UTVRĐIVAO IDENTITET AKO ONA TO ZAHTJEVA BEZ OBZIRA NA RAZLOG ZBOG ČEGA TRAŽI PODATKE:
  1. samo po odobrenju stariješine
  2. da
  3. ne
 24. ČUVAR MOŽE IZDATI UPOZORENJA I NAREDBE SAMO ZA VRIJEME KOJE JE POTREBNO DA SE SLUŽBENI ZADATCI IZVRŠE:
  1. ne
  2. da, na zahtjev policije
  3. da
 25. DALI JE DOZVOLJENO OBAVLJANJE POSLOVA ZAŠTITE NA OSNOVU UGOVORA O DJELU:
  1. da
  2. ne
  3. da, ukoliko se radi o probnom radu
 26. PASIVAN OTPOR JE:
  1. kada lice pruža otpor upotrebom fizičke snage
  2. kada vrijeđa čuvara, govori mu razne pogrdne riječi, viče, galami i ne poštuje njihove naredbe
  3. kada se lice ogluši o poziv ili zakonito naređenje čuvara ili legne, sjedne, uhvati se za neki predmet kojim onemogučava izvršenje službene radnje
 27. PODSTICANJE DRUGIH LICA SMATRA SE KAO:
  1. pasivan otpor
  2. aktivan otpor
  3. pogoršani - aktivni otpor
 28. DALI ČUVAR IMA PRAVO ZABRANITI ODNOSNO SPRIJEČITI NEOVLAŠTEN ULAZAK-IZLAZAK VOZILA I IZVRŠITI NJIHOV PREGLED
  1. da
  2. ne
  3. po naredbi odgovorne osobe
 29. DALI AGENCIJA MOŽE IMATI POLICIJSKA OVLAŠTENJA
  1. može
  2. ne može
  3. može, ukoliko ih policija prenese na agenciju
 30. ORGANIZOVANJE I IZVOĐENJE OBUKE ZA ČUVARE OBAVLJA:
  1. Policijska Akademija
  2. Federalno Ministarstvo i fakultet Kriminalističkih nauka
  3. Federalno Ministarstvo i fakultet Kriminalističkih nauka, u suradnji sa Kantonalnim organima Unutrašnjih poslova
 31. POSLOVI FIZIČKE ZAŠTITE SU:
  1. osiguranje objekata Međunarodnih organizacije
  2. pratnja novca, vrijednosnih papira, dragocijenih kovina metala
  3. osiguranje imovine građana
 32. OVLAŠTENJE ČUVARA JE:
  1. lišavanje slobode
  2. pretres lica
  3. utvrđivanje identiteta
 33. NAREDBU ZA PRETRESANJE IZDAJE:
  1. tužitelj
  2. sudija za predhodni postupak
  3. sudija za predhodno saslušanje
 34. NA ČIJI ZAHTJEV SE IZDAJE SLUŽBENA ISKAZNICA
  1. na zahtjev KMUP-a
  2. na zahtjev čuvara
  3. na zahtjev agencije
 35. OSOBU ZATEČENU NA IZVRŠENJU KRIVIČNOG DJELA MOŽE ZADRŽATI:
  1. samo ovlaštena službena osoba
  2. svaki građanin
  3. oštećeni
 36. AGENCIJA ODNOSNO PRAVNA LICA KOJA IMAJU VLASTITU SLUŽBU ZAŠTITE VODE I OD DOLE NABROJANIH EVIDENCIJA:
  1. evidenciju o objektima koji se štite fizičkom zaštitom
  2. evidenciju o licima kojima je izdat certifikat za obavljanje poslova fizičke zaštite
  3. evidenciju o sklopljenim ugovorima
 37. AKTIVAN OTPORT JE:
  1. kada se lice ogluši na naredbu čuvara, legne, sjedne ili se uhvati za neki predmet
  2. kada lice pruža otpor upotrebom oružja, oruđa drugih predmeta ili fizičke snage
  3. kada lice vrijeđa čuvara raznim pogrdnim rječima
 38. KOJE ĆE ODBRAMBENE TAKTIKE I TEHNIKE ČUVAR KORISTITI U PASIVNOM OTPORU:
  1. kontrola tvrdom rukom
  2. meka otvorena ruka
  3. udarci dlanom
 39. DA BI UPOTREBA FIZIČKE SILE BILA ZAKONSKI OPRAVDANA POTREBNO JE DA SE IZMEĐU OSTALOG ISPUNE SLEDEĆI USLOVI:
  1. upotrebljena fizička sila će biti maksimalna
  2. upotrebljena fizička sila će biti minimalna
  3. ukoliko je čuvar napadnut neće se podnositi izvještaj
 40. U VAŠIM ODNOSIMA SA MEDIJIMA TREBALI BI STE:
  1. dati sve neophodne informacije u cilju zadovoljenja medija
  2. odnositi se prema medijima na ljubazan i profesionalan način
  3. izbjegavati kontakt sa medijima i upućivati ih na nadležne osobe
 41. KO PROPISUJE TEHNIČKA SREDSTVA I OREMU ZA OBAVLJANJE POSLOVA FIZIČKE I TEHNIČKE ZAŠTITE AGENCIJA:
  1. Kantonalni ministar Unutrašnjih poslova
  2. odgovorna osoba agencije
  3. Federalni ministar Unutrašnjih poslova
 42. KOJE ĆE ODBRAMBENE TAKTIKE I TEHNIKE ČUVAR KORISTITI U AKTIVNOM OTPORU:
  1. meka otvorena ruka
  2. tačka za nanošenje boli
  3. kontrola tvrdom rukom
 43. PISMENI IZVJEŠTAJ O UPOTREBI SILE PODNOSI SE IZ SLEDEĆE SVRHE:
  1. obezbjeđuje evidenciju agenciji
  2. dokumentuje događaj
  3. ništa od gore navedenog
 44. OVLAŠTENJE ČUVARA JE:
  1. hapšenje - lišavanje slobode
  2. nadzor i tehničko snimanje prostora
  3. zabrana pristupa - ograničenje kretanja
 45. KO PROPISUJE NAČIN ORGANIZOVANJA I PERIODIČNE PROVJERE ZDRAVSTVENE SPOSOBNOSTI I RUKOVANJE ORUŽJEM:
  1. stariješina agencije
  2. Kantonalni ministar Unutrašnjih poslova
  3. Federalni ministar Unutrašnjih poslova
 46. KRIVIČNO DJELO PROTIV ŽIVOTA I TIJELA JE:
  1. čedomorstvo
  2. prinuda
  3. otmica
 47. KO DIKTIRA KOLIKO ĆE SILE BITI UPOTRIJEBLJENO ?
  1. čuvar
  2. napadač
  3. vođa tima
 48. POSTUPAK ČUVARA U POGORŠANOM AKTIVNOM OTPORU JE:
  1. upotreba tehnike-tvrda ruka
  2. upotreba vatrenog oružja
  3. upotreba tehnike-meka otvorena ruka
 49. OPRAVDANA SILA SE MOŽE UPOTRIJEBITI RADI:
  1. poduzimanje prema licu koje pruža otpor za vrijeme hapšenja
  2. zaštite čuvara ili drugog lica u prostoru koji štiti , od povrede ili smrti
  3. ništa od navedenog nije tačno
 50. NADZOR NAD PROVOĐENJEM ZAKONA O AGENCIJAMA I UNUTRAŠNJIM SLUŽBAMA ZA ZAŠTITU LJUDI I IMOVINE VRŠI:
  1. MUP FBIH
  2. Kantonalni organi Unutrašnjih poslova
  3. Federalno ministarstvo i Kantonalni organi Unutrašnjih poslova
provjerite vaše znanje

Online test

iz oblasti Fizičke Zaštite