FIZIČKA ZAŠTITA

Fizička Zaštita podrazumjeva prisustvo čuvara na objektu koji štiti, zaštitu ljudi i imovine od uništenja, oštećenja , krađe kao i drugih oblika štetnog ili opasnog djelovanja na zdravlje i život ljudi odnosno imovine koja se štiti. Poslove Fizičke zaštite mogu obavljati samo obučeni i certificirani zaštitari-čuvari.

ZAKON O AGENCIJAMA, UNUTRAŠNJIM SLUŽBAMA ZA ZAŠTITU LJUDI I IMOVINE

Federalni MUP vodi sledeće evidencije:

Kantonalni MUP vodi sledeće evidencije:

Zaštitarska Agencija vodi sledeće evidencije:


UTVRĐIVANJE IDENTITETA

Legitimisanje:

Legitimišu se sledeće osobe:


OTPOR i vrste otpora:

PASIVAN OTPOR

Postupak čuvara:

AKTIVAN OTPOR

Postupak čuvara:


OPRAVDANA SILA:

NAPAD:


UPOTREBA FILIČKE SILE

Ovlasti čuvara su:

Napomena:
Čuvar može vršiti samo vizuelni pregled lica, vozila i prtljaga a nema ovlasti da vrši pretres.


ČUVAR ĆE KORISTITI FIZIČKU SILU

Da bi upotreba fizičke sile bila zakonski opravdana potrebno je da se ispune sledeći uslovi:

FIZIČKU SILU ČUVAR NEĆE KORISTITI PROTIV:

Napomena:
Fizička sila će biti upotrijebljena i protiv gore navedenih lica ako direktno ugrožavaju život čuvara, njegovog kolegu ili druga lica koja se štite.